1907

1907 Ezra Pound (1963) https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound